GÖKDENİZ ULUSLARARASI TAŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca GÖKDENİZ ULUSLARARASI TAŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket") olarak; kişisel güvenliğinize önem verilmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilmek, kullanılmak, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

Bu metinle, “KVKK” 10. maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veri         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenilecek kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir.

 • Ad, Soyad, TC Kimlik No,
 • Pasaport Numarası,
 • Adres,
 • Telefon,
 • Müşteri bilgisi, ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,
 • Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler,
 • İK/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler,
 • Doğum Yeri/Tarihi,
 • Sisteme giriş çıkış zamanları,
 • Finansal bilgi,
 • Taşıt Plakası,
 • E-Mail Adresi / IP Adresi,
 • Görüntü ve Ses Kayıtları,
 • Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:   Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

 • Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyet Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kayda alınan Kişisel Verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, Ticari faaliyetin kurgulanması ve yürütülmesine ilişkin süreçlerin ilgili birimlerimiz tarafından geliştirilmesi, buna ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin geliştirilmesi ve takibi, Hukuken gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesi, yükümlülüklerin ifası, kurumlarla iletişim, Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası, Kontrol, veri yönetimi, analiz, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi, Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası. 3 . İş Birimleri tarafından şirket ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası; Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile hukuki taleplerin yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi. Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi; Tedarikçi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası, Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması ve icrası, Şirket dışı eğitim gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirketimizin iş faaliyetleri için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının takibi, Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; Yetkili kurum veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı hukuki bildirimlerin yapılması, hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin ve hukuk işlerinin takibi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki süreçlerin planlanması ve icrası, Denetim süreçlerinin planlanması ve icrası, Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Şirketimizin finansal risk süreçlerinin takibi, organizasyon, fuar ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması, Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması, ticari güvenliğe yönelik çalışmaların organize edilmesi, icrası ve denetimi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla 6698 Sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

 

3- VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERLE PAYLAŞILMA AMAÇLARI VE PAYLAŞILMASI

3.1. VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILABİLECEĞİ

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca;

 •  Yeterli korumanın bulunması,
 •  Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,  kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

3.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILACAĞI 3. KİŞİLER

GÖKDENİZ ULUSLAR ARASI TAŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, İşverenler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, merkez ve bölge ofislerimiz,  arabulucu, Mahkeme, Adli Makamlar, Arabulucu, Sigorta Acentesi, Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Konsolosluklar,  iş ortaklıkları, tedarikçiler, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, araç kiralama, operatör şirketleri, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, müşteriler, hizmet alınan üçüncü kişi, konsolosluklar, Gümrük acenteleri, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 

3.3. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

4- KVKK MADDE 11. UYARINCA HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz. Ayrıca; Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu http://www.gokdenizgroup.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup Hürriyet Mah. Çatalca Yolu Cad. No:377/1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da formda belirtilen yöntemlerle şirketimize teslim etmeniz /göndermeniz gerekmektedir. Şirket, talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu